Referat fra generalforsamling 2015.

Referat – Generalforsamling d. 23/3 – 15

Dagsorden:

A)     Valg af dirigent

B)     Valg af stemmeoptællere

C)     Formandens beretning

D)     Fremlæggelse af regnskab

E)      Indkomne forslag

F)      Budget

G)     Valg

H)     Evt.

 

A:                       

Annalise Madsen blev valgt som dirigent/ordstyrer

B1:                    

Christina B. Halck og Lone Weirup tæller stemmer op

B2:                    

Niels B. Halck valgt til referant

C:                       

Formanden berettede om året der gik. Beretningen kan findes på hjemmesiden under seneste nyt. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Der er ingen tvivl om at Hundeklubben Lyngby går nogle store udfordringer i møde mht. flytning.

D:                      

Årsregnskabet blev fremlagt af kasserer Helle Norup. På de faste hold har der været et hængeparti i form af manglende betalinger og manglende udsendelse af fakturaer. Det er i bedring.

Udgifterne til græslåning bliver holdt nede, da Anne Rasmussen bruger tid og arbejde på at vedligeholde maskiner selv.
Der har været mulighed for at leje nogle haller tæt på træningspladsen. Det har givet plads til ekstra kurser i vinterhalvåret.
Status er at regnskabet (udleveret til deltagerne i generalforsamlingen) i år ender med et overskud på 9000 kr.
Revisor Mugge Pinner godkender regnskabet men kommenterer at der ikke er brugt penge på nyt udstyr eller videreuddannelse af instruktører i 2014 og at budgettet er overholdt, når de manglende holdindtægter er indkrævet.
Det bliver også noteret, at der kan komme mange variable udgifter i 2015 i forbindelse med etablering af ny træningsplads, så budgettet for 2015 skal tage højde for dette.

E:                       

Indkomne forslag:
Prisstigning. Det er aldrig sjovt at foreslå prisstigninger, men pga. de mange variable udgifter i fremtiden i forbindelse med flytning og evt. etablering af ny træningsplads, har bestyrelsen foreslået følgende.
Forslag 1:
Holdpriser stiger fra 600 kr til 750 kr (samme pris som et kursus).
Det er dog stadig gevinst ved at deltage på et hold, da holdene typisk er længere.


Forslag 2:
Ydermere blev det foreslået at rabatten for 2. hund på et fast hold bliver justeret. Så at 2. hund på et fast hold fremover koster 500 kr. mod før 300 kr.

Det kommenteres, at udregning af ens pris kan være ret kompliceret. Bestyrelsen foreslår, at man kontakter kasseren (Helle Norup), hvis man mener, man ikke har modtaget en faktura, eller ikke kan gennemskue den endelige pris.

Begge forslag blev vedtaget. Forslag 1 med 23 for og 3 blanke og forslag 2 med 19 for, 3 imod og 4 blanke.

F:                       

Budget:
Budgettet blev sendt til afstemning med det forbehold, at holdpriserne nu er steget, hvilket ikke er taget højde for på det udleverede budget.
Budgettet blev vedtaget.

G:                      

Valg.
Der skulle vælges et bestyrelsesmedlem og to suppleanter samt en revisor og en revisorsuppleant.

På valg til bestyrelsesmedlem var Lise-Lotte Løbker og Niels B. Halck.
Lise-Lotte blev valgt ind i bestyrelsen med 19 stemmer ud af 26.

Niels B. Halck blev valgt til 1. suppleant og Ane Buch til 2. suppleant.

Revisor Mugge Pinner blev genvalgt og det samme blev revisor suppleant Anne Rasmussen.

Dette betyder, at Lise-Lotte Løbker forlod sin position i det nye aktivitetsudvalg. Samtidigt forlod Per Nielsen.  Annie Dittman blev valgt ind.

H:                      

Evt.

Der blev opfordret til, at medlemmer i højere grad inddrages i driften af klubben og arrangementer. Aktivitetsudvalget er netop valgt til dette formål.

Desuden bliver der opfordret til at undersøge muligheder for at deltage i Hundesport mod Cancer. Aktivitetsudvalget kigger på det.

 

Hermed afsluttede Hundeklubben Lyngbys generalforsamling d. 23/3-2015.

Aktvitetskalender 2014

 

 • 1. februar: Julefrokost - instruktører/bestyrelse
 • 3. februar: Møde - instruktører/bestyrelse
 • 18. marts: Generalforsamling
 • 3. april: Bestyrelsesmøde
 • 12. april: Landsdelsturnering/Hillerød hundevenner
 • 21. april: Landsdelsturnering
 • 15. april: Foredrag/Gitte Westen Breaum
 • DGI Landsdelsturnering
 • 6. maj: Instruktørmøde
 • 28. juni: Oprydningsdag og sommerfest
 • 29. juni: DGI Finale Landsdelsturnering i Frederiksværk 
 • 26.- 27. juli: Landstræf/Frederiksværk
 • 7. augustMøde - instruktører/bestyrelse
 • 13. september: Klubmesterskab
 • 11. oktober: 1. del af Landsdelsturneringen i FAK, Strøbjergvej 33, 3600 Frederikssund. Det er først muligt at tilmelde sig efter den 1. oktober 2014
 • 22. november: Juleafslutning
 • 18. januar 2015: 2. del af Landsdelsturneringen på Barthahus.

Del siden