KLubbens vedtægter

 

§1 NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1 Klubbens navn: Hundeklubben - Lyngby. Hjemsted og værneting: Lyngby Taarbæk Kommune.

 

§2 ORGANISATION

Stk. 1 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen Klubben er opbygget af: Bestyrelse - instruktører – medlemmer

 

§3 KLUBBENS FORMÅL

Stk. 1 At samle mennesker i socialt samvær omkring agility og lydighedsarbejde inden for bl.a. DGI, DCH, DKK og den Danske Hundelovs rammer, og være med til at forbedre træningsmetoderne, således at medlemmerne får mere harmoniske og velafbalancerede hunde. Klubben medvirker således gennem sine aktiviteter, sit frivillige arbejde og forpligtigende fællesskab, til at styrke folkeoplysningen og medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Til opnåelse af disse formål kan foreningen bl.a. afholde kurser, foredrag, prøver, konkurrencer samt andre sociale aktiviteter.

 

§4 MEDLEMSKAB

Stk. 1 Som medlem kan optages enhver, der fremsætter ønske herom og som vedkender sig vedtægterne.

 

§6 KONTINGENT

Stk. 1 Medlemskontigent fastsættes af Generalforsamlingen, og betales ved tilmelding til første kursus og er gældende for det indeværende kalenderår.

 

§ 7 BESTYRELSEN

Stk. 1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Stk. 2 Formanden vælges for 2 år, således at han/hun vælges i ulige år.

Stk. 3 Kassereren vælges for 2 år, således at han/hun vælges i lige år.

Stk. 4 De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges således, at 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Stk. 5 Endvidere vælges der 2 suppleanter, samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år. Den suppleant der opnår flest stemmer, er 1 suppleant. I tilfælde af stemmelighed trækkes der lod.

Stk. 6 Suppleanten skal indkaldes hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen.

Stk. 7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer inklusive Formanden er til stede.

Stk. 9 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 10 Valg af ikke tilstedeværende medlemmer, kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt har givet tilsagn om at ville modtage valg.

Stk. 11 Afgivning af stemmer kan kun ske ved personligt fremmøde.

 

 

§8 GENERALFORSAMLING

Stk. 1 Dagsorden for den årlige generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Stk. 2 A) Valg af dirigent.

B) Valg af 2 stemmeoptæller.

C) Formandens beretning, fremlægges til godkendelse

D) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

E) Indkomne forslag.

F) Valg

G) Eventuelt.

Stk. 3 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel og afholdes inden udgangen af april. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 4 Stemmeberettigede og valgbare er alle klubbens medlemmer med gyldig medlemskvittering.

Stk. 5 Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning sker, når der ytres ønske herom.

Stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen eller hvis 25% af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver samlet begæring herom til formanden, med angivelse af de spørgsmål som ønskes behandlet.

Andre spørgsmål kan ikke behandles på ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse skal ske senest 1 måned efter begæringens modtagelse, og med mindst 14 dages varsel.

Stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen ikke længere er fuldtallig og ikke længere kan blive det, fordi suppleanter ikke er til rådighed.

§9 REGNSKAB

Stk. 1 Klubbens regnskab går fra d. 1/1 til 31/12.

Bestyrelsen er, indtil der er meddelt ansvarsfrihed, ansvarlig for klubbens regnskab.
Stk. 2 Regnskabet revideres af klubbens revisor.

 

§11 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1 Vedtægtsændringer skal vedtages på generalforsamlingen med mindst to tredjedele flertal. Blanke stemmer medregnes ikke.

 

§12 KLUBBENS OPHÆVELSE

Stk. 1 Klubben kan kun ophæves når forslag herom har været optaget på dagsordenen på generalforsamlingen, hvor det skal vedtages med mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer, idet blanke stemmer dog ikke medregnes, og vedtagelsen derefter stadfæstet med samme majoritet ved urafstemning.

Stk. 2 Urafstemningen sker skriftligt på en af klubbens stemmeseddel, der skal indrettes således, at afstemningen gøres hemmelig, dog skal det være muligt for stemmeoptælleren at konstatere, at stemmeafgiveren er stemmeberettiget medlem af klubben. Afstemningsfristen bør være mindst 14 dage.

Stk. 3 Stemmeoptælling finder sted umiddelbart efter indsendelsesfristens udløb.
Stk. 4 Stemmeoptællingen foretages af de ved den forudgående generalforsamling, valgte stemmeoptæller, der tillige skal påse at indsendelsesfristen er overholdt. Stemmesedler, der fremkommer efter fristens udløb, må anses for ugyldige.

Stk. 5 Vedtagelse af klubbens ophævelse skal være ledsaget af bestemmelse om anvendelse af klubbens midler, der dog kun må anvendes i hundesagens interesse.

 

§13 PRØVER/KONKURRENCER

Stk. 1 Prøver og konkurrencer planlægges af klubben.

 

§14 DISCIPLINÆRSAGER

Stk. 1 Har et medlem med ord eller gerning modarbejdet klubbens interesser og dermed handlet uredelig eller i øvrigt tilsidesat gældende forskrifter, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for det enkelte medlem.

Stk. 2 Bestyrelsen skal i samarbejde med en instruktør have mulighed for, at sanktionere mod hunde, der gentagne gange udviser aggressiv opførsel.

 

§15 DISPLINÆRE FORANSTALTNINGER:

Stk. 1 Sådanne foranstaltninger kan bestå i:

A) Tildeles af misbilligelse eller advarsel.

B) Frakendelse af tillidshverv i klubben.

C) Udelukkelse fra deltagelse i prøver og konkurrencer.

D) Eksklusion.

Stk. 2 De under B,C,D, nævnte sanktioner kan ikendes for bestemt tid eller for stedse.

 

§16 STEMMERET OG VALGBARHED

Stk. 1 Stemmeberettigede og valgbare er alle medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

 

§17 ÆRESMEDLEMDSKAB TIL FOLK, SOM HAR VIST MANGEÅRIGT OG STORT ENGAGEMENT FOR KLUBBEN

Stk. 1. Som æresmedlem af HKL, har man samme rettigheder som et passivt medlem: Ret til fremmøde til generalforsamlingen og deltagelse til diverse klubarrangementer. Som æresmedlem af Hundeklubben Lyngby, betaler man ikke for sit medlemskab i klubben og man er medlem af klubben på livstid eller til man selv ønsker at frasige sig sit medlemskab.

Stk. 2. For at blive æresmedlem, skal man indstilles af bestyrelsen til æresmedlemsskab.

Stk. 3. Enhver kan rette henvendelse til bestyrelsen om kandidater til æresmedlemsskabet.

Stk. 4. Man kan kun blive æresmedlem af Hundeklubben Lyngby, hvis man bliver valgt værdig af generalforsamlingen.

 

Del siden